Sakrament namaszczenia chorych

Sakramentu Namaszczenia chorych udzielamy na wezwanie i życzenie chorego lub  rodziny (jeśli chory jest nieświadomy)

Na czym polega namaszczenie chorych?

          Jest to sakrament, w którym ciężko chory otrzymuje przez namaszczenie olejem św. i modlitwę kapłana szczególne łaski, ulgę w cierpieniu, a niekiedy przywrócenie zdrowia. Sakrament ten ma również moc gładzenia grzechów. Chrystus w sakramencie namaszczenia daje swoim wiernym, dotkniętym chorobą, potężną pomoc i obronę.

Kto nie może przyjąć sakramentu namaszczenia chorych?

          Trzeba też wyraźnie przypomnieć, że nie wolno udzielać tego sakramentu osobom, które z uporem trwają w jawnym grzechu ciężkim (kan. 1007), nie okazują oznak żalu i skruchy bądź odmawiają przyjęcia sakramentu.

Ile razy można przyjąć sakrament namaszczenia chorych?

          „Sakrament ten wolno powtórzyć, jeśli chory po wyzdrowieniu znowu ciężko zachoruje lub jeśli w czasie trwania tej samej choroby niebezpieczeństwo stanie się poważniejsze” (KPK kan. 1004 § 2; por. Sakramenty chorych nr 9). Jednak nie należy udzielać go zbyt często, jeśli nie zachodzi prawdziwa konieczność.

Jak wygląda sakrament namaszczenia chorych?

          Namaszczenia chorego dokonuje kapłan poprzez namaszczenie czoła i rąk (dłoni) chorego, wypowiadając słowa formuły sakramentalnej: Przez to święte namaszczenie niech Pan w swoim nieskończonym miłosierdziu wspomoże ciebie łaską Ducha Świętego. Amen. Pan, który odpuszcza grzechy, niech cię wybawi i łaskawie podźwiga.

Czy można przyjąć sakrament namaszczenia chorych bez spowiedzi?

          Sakrament namaszczenia chorych może być udzielany osobie (stan agonalny), która jest w stanie łaski uświęcającej (po spowiedzi) – wyjątek stanowią osoby nieświadome, które nie mogą się wyspowiadać

Co dzieje się podczas sakramentu namaszczenia chorych?

          Sakrament namaszczenia chorych udziela specjalnej łaski, która jednoczy wewnętrznie chorego z męką Chrystusa, dla jego własnego dobra oraz dla dobra Kościoła, dając mu pocieszenie, pokój, siłę a także przebaczenie grzechów, jeśli chory nie mógł się wyspowiadać.

Co daje nam namaszczenie chorych?

          Duch Święty daje choremu moc do przezwyciężenia pokus złego ducha i lęku przed śmiercią. Prowadzi do uzdrowienia duszy, a także uzdrowienia ciała, jeśli taka jest Boża wola. W sakramencie namaszczenia chorych człowiek dostępuje udziału w zbawczej męce i śmierci Chrystusa.

Czy zdrowy człowiek może przyjąć sakrament namaszczenia chorych?

          Pan Jezus w tym sakramencie umacnia człowieka, dając mu siłę do znoszenia cierpienia, a jeśli to służy dobru duchowemu chorego powrót do zdrowia. Sakrament namaszczenia chorych może przyjąć każdy wierzący, którego zdrowie znajduje się w poważnym niebezpieczeństwie. Nie jest to zatem sakrament tylko dla konających!

Ile jest ważne ostatnie namaszczenie?

          Można go przyjąć nawet kilka razy w życiu – w przypadku znaczącego pogorszenia stanu zdrowia lub ponownego zachorowania. Sakramentem dla osób umierających jest komunia św. w formie „wiatyku”, czyli na drogę do wieczności.

Co powinno być przygotowane w domu chorego jeśli ma być udzielony sakrament namaszczenia chorych?

         W pokoju chorego powinien być przygotowany stół jak na wizytę kolędową kapłana tzn. biały obrus, krzyż i dwie świece, naczynie z wodą święconą i kropidło lub gałązkę nadającą się do kropienia; talerzyk z tamponem waty dla otarcia palców z oleju świętego; może też być nieco soli tub plasterek cytryny.

Dlaczego 11 lutego namaszczenia chorych udziela się w kościołach?

          Dzień Chorego wyznaczono na 11 lutego, gdyż tego dnia w 1984 roku ogłoszono pierwszy w dziejach Kościoła List Apostolski Jana Pawła II „Salvifici doloris”, poświęcony wartości ludzkiego cierpienia.11